Üdvözöljük a

Együttműködési megállapodás

honlapján!

-

Együttműködési megállapodás

A gyakorlati képzés együttműködési megállapodással történő megvalósítására is – 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony esetében – az Szkt. átmeneti rendelkezéseit kell figyelembe venni.
Eszerint a tanuló befejezheti úgy a tanulmányait, hogy a gyakorlati képzésére együttműködési megállapodás keretében kerül sor.

Gyakorlati képzés szervezése és a feltételek vizsgálata

 

Együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzés esetében a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola, és ebben a minőségében gyakorlati képzésért és a szakmai vizsgára történő felkészítésért is ő a felelős.


Az együttműködési megállapodást megkötő szakképző iskola feladata vizsgálni az együttműködő feleknél a feltételek meglétét. A szakképző iskola az együttműködési megállapodás megkötését megelőzően és azt követően – a területi kamarával együttműködve – folyamatosan ellenőrzi a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételei meglétét, illetve gondoskodik arról, hogy a tanuló gyakorlati képzése a szakképzési kerettantervnek megfelelően folyjon.

 

A szakképző iskola a gyakorlati képzés megkezdését megelőzően igazolást állít ki a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeinek meglétéről a gyakorlati képzést folytató szervezet részére.

 

Az együttműködési megállapodást írásba kell foglalni, megkötése, módosítása a területi kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.

 

Tanuló pénzbeli juttatása együttműködési megállapodás alapján


A gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére csak az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára jár juttatás, melynek havi összege nem lehet kevesebb a hónap első napján érvényes minimálbér 15%-ának 1,3 szorosánál (19,5% - 39.000 Ft).

 

A pénzbeli juttatás

 • • a nappali rendszerű oktatásban és
 • • a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban

részt vevő tanuló részére jár.

 

Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás a megkezdett hetek után jár (9750 Ft/hét).

 

Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol marad.

 

A gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére kifizetett tanulói pénzbeli juttatásra vonatkozóan nem kell alkalmazni a banki átutalással vagy fizetési számlára történő befizetéssel történő teljesítést.

 

Az Szja tv. 1. számú mellékletének 4.11. pontja alapján adómentes juttatás a szakképzésben tanulószerződés nélkül részt vevő tanulónak a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára külön jogszabály szerint kötelezően kifizetett díjazás.

 

A Szervezet feladatai és kötelezettségei:

 • a tanuló(k) számára – egészségvédelmi szempontból biztonságos munkahelyen, a függelékben meghatározott és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő – gyakorlati képzésről és nevelésről gondoskodik,
 • pénzbeli juttatást biztosít az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára,
 • biztosítja az előírt tárgyi és személyi feltételeket,
 • a tanulókat megfelelő munka-, balesetvédelmi és – szükség szerint – tűzvédelmi oktatásban részesíti,
 • az előírásoknak megfelelően vezeti a foglalkozási naplót, melyet az Iskola felkérése alapján betekintésre rendelkezésre kell bocsátania,
 • a tanuló(k) részvételét és mulasztását nyilvántartja, a mulasztásokról az előírt rendszerességgel tájékoztatja az Iskolát,
 • Az alábbiakat biztosítja:
 • − kedvezményes étkeztetést,
 • − munkaruhát,
 • − egyéni védőfelszerelést,
 • − tisztálkodási eszközt

Adókedvezmény érvényesítése tanulók egybefüggő szakmai gyakorlatának együttműködési megállapodással történő teljesítése esetén


Az adófizetési kötelezettség csökkentéséről a Szocho tv. 2022. január 1-jén hatályba lépett új szabályai rendelkeznek.

 

A Szocho tv. átmeneti szabályban rendelkezik arról, hogy adókedvezmény érvényesíthető a régi szakképzési törvény szerinti tanulók összefüggő szakmai gyakorlatának teljesítése esetén is. Az adókedvezmény olyan együttműködési megállapodással érintett tanuló esetében érvényesíthető, akinek a családi és utónevét és oktatási azonosító számát az együttműködési megállapodás konkrétan meghatározza.

 

A normatíva elszámolásánál azok a gyakorlati napok vehetők figyelembe, amelyek átlagában a képzési idő eléri a napi 7 órát.

 

A gyakorlati képzést együttműködési megállapodás keretében folytató duális képzőhely az adófizetési kötelezettségét az arányosított önköltsége alapján az egy munkanapra vetített mérték és az adóév munkanapjai számának szorzataként számított összeg 70%-ával csökkentheti.

 

A bruttó kötelezettség csökkentésénél alkalmazható súlyszorzó mértéke 1.0.


1 200 000 Ft × 1 × 0,7 / 251 nap = 3 347 Ft/gyakorlati nap

 

Példa:
A tanuló 4 hét összefüggő szakmai gyakorlatát tölti a duális képzőhely és a szakképző intézmény által megkötött együttműködési megállapodás alapján 2023 júliusában. A tanulónak 20 gyakorlati napja van, melyeken a napi gyakorlati idő a hét órát eléri.

 

A képzőhely adókedvezményként (20 nap x 3 347 Ft) 66 940 Ft-ot vehet igénybe.