Üdvözöljük a

Tagozati ügyrend

honlapján!

-

Tagozati ügyrend

2005. február 18.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Szlovák Tagozatának ügyrendje

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényben valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Alapszabályában szereplő külgazdasággal összefüggő közfeladatok ellátása, a hazai és külföldi, - különös tekintettel a határmenti - vállalkozások gazdasági együttműködésének elősegítése, közöttük a kölcsönös előnyökön alapuló kereskedelmi és üzleti kapcsolatok fejlesztése érdekében létrehozott kétoldalú Magyar-Szlovák Tagozat (továbbiakban: Tagozat) tagjai a következő ügyrendet fogadják el.

I. Általános rendelkezések

1. A Tagozat adatai
Elnevezése: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar-Szlovák Tagozat
Elnevezése idegen nyelven: Maïarská obchodná s priemyselná komora, Maïarsko-slovenská sekcia
Működtető kamara székhelye: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Tagozat irodájának címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Tel, fax, e-mail száma: 32/520-868, mkikszmt@nkik.hu

2. A Tagozat létrejötte, jogállása
A Tagozat önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, speciális szolgáltatást nyújtó kamarai munkacsoport, amit az MKIK elnöksége hozott létre. A Tagozatot a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: Gesztor Kamara) működteti. A Tagozat határozatlan időre alakult.

3. A Tagozat tagjai
A Tagozat tagjainak felsorolását a jelen ügyrend melléklete tartalmazza.

II. A Tagozat működése és szervezete

1. A Tagozat feladatai
a) A kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztése, elsősorban a határmenti magyar és szlovák vállalkozások között.
b) Üzleti kapcsolatok felkutatása, létrehozásuk elősegítése és ösztönzése, üzletember találkozók szervezése, új piacok feltárása.
c) Tagjainak a partner ország vásárain és kiállításain való részvételének elősegítése, összehangolása.
d) A mikro-, kis- és középvállalatok külkereskedelmi kapcsolatainak előmozdítása, az export növelésének és a gazdasági kooperációk létrehozásának segítése.
e) A határmenti területeken a piaci helyzet felmérése, elemzése ezekről tagjainak tájékoztatás nyújtása, tájékoztatás a szomszédos országban érvényes kereskedelmi (minőségi, vám, stb.) előírásokról és üzleti lehetőségekről.
f) Vegyes vállalatok létrehozásának, a tagvállalatok versenyképessége megtartásának és fokozásának, a változó piaci körülményekhez való alkalmazkodásának elősegítése.
g) Kapcsolattartás a partner ország területi - külön felhatalmazás alapján országos - kamarai szervezetével, valamint az ott működő hazai kereskedelmi szervezetekkel, képviseletekkel.

2. A tagsági viszony
A Tagozat tagja lehet
a) bármely kereskedelmi és iparkamara tagja és pártoló tagja, valamint
b) bármely gazdálkodó szervezet, jogi vagy természetes személy (tagozati pártoló tag), amennyiben egyetért a Tagozat céljaival, vállalja a tagsággal járó jogokat, kötelezettségeket és belépési szándékát írásban bejelenti.

3. A tagok jogai és kötelezettségei
a) A tag (tagozati pártoló tag) joga, hogy részt vegyen a Tagozat ülésein, az előterjesztett javaslatok megvitatásában, a határozatok meghozatalában, és a Tagozat szakmai rendezvényein.
b) A Tagozat alapszolgáltatásait a Tagozat azon tagjai amelyek/akik tagjai (pártoló tagjai) valamely területi kereskedelmi és iparkamarának (2/a pont) ingyenesen, az ezen felüli szolgáltatásokat önköltségi áron, míg a tagozati pártoló tagok (2/b pont) az alapszolgáltatásokat 12.000 Ft/év szolgáltatási átalánydíj, az ezen felüli szolgáltatásokat pedig a Gesztor Kamara által megállapított díj ellenében vehetik igénybe.
c) A tag (tagozati pártoló tag), továbbiakban: tag jogosult a Tagozat mindennemű szolgáltatásának igénybevételére az előző 3./b) pontban foglaltaknak megfelelően.
d) A tag kötelessége a Tagozat ügyrendjében foglaltak betartása, munkájának támogatása, a tagozati pártoló tagok esetében a 3./b) pont szerinti szolgáltatási átalánydíj megfizetése.

4. A Tagozat szervezete
a) Tagozati ülés
· A Tagozati ülés a tagok összességéből áll.
· A Tagozati ülés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, azon minden tag egy szavazati joggal rendelkezik.
· A Tagozati ülést évente legalább egyszer össze kell hívni.
· A Tagozati ülés hatáskörébe tartozik a tagozat ügyrendjének elfogadása és módosítása, a Tagozat elnökségi tagjainak megválasztása, az éves munkatervre vonatkozó javaslatok és az előző évről szóló beszámoló megvitatása, döntés a tag esetleges kizárásáról.
b) Az elnökség
· Az elnökség a Tagozat döntés-előkészítő, illetve a hatáskörébe tartozó kérdésekben döntéshozó és irányító testületi szerve.
· A Tagozat elnöksége elnökből és legalább három fő elnökségi tagból áll.
· Az elnökség tagjait a Tagozati ülés választja meg négyéves időtartamra.
· Az elnökség feladata a tagozati ülés hatáskörébe tartozó döntések előkészítése.
· Az elnökség ügyrendjét és munkatervét maga állapítja meg, tevékenységéről évente egyszer a tagozati ülésen beszámol.
c) A Tagozat elnöke
· A Tagozat elnökét az MKIK elnöksége kéri fel négyéves időtartamra.
· Az elnök irányítja a Tagozat és az elnökség munkáját.
· A Tagozatot az elnök, illetve az általa írásban felhatalmazott elnökségi tag vagy a titkár képviseli.
d) A Tagozat elnöksége és elnöke tevékenységüket társadalmi megbízatásként látják el, jogosultak azonban a konkrét feladatok elvégzéséhez kapcsolódó szükséges és indokolt költségeik megtérítésére.
e) A Tagozat titkára
· A Tagozati titkár a Gesztor Kamara alkalmazásában áll, vele szemben a munkáltatói jogokat a Gesztor Kamara titkára gyakorolja.
· A Tagozati titkár tevékenységét a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően látja el.
· A Tagozati titkár ellátja a Tagozat működésével összefüggő adminisztrációs szervezési feladatokat, előkészíti a tagozati és az elnökségi üléseket, valamint a szakmai rendezvényeket.

5. A Tagozat kamarán belüli kapcsolatai
a) A Tagozat titkára közvetlen kapcsolatban áll az MKIK Nemzetközi Igazgatósága illetékes dolgozójával. Az MKIK-t a Tagozati és az elnökségi ülésekről, valamint a Tagozat által szervezett rendezvényekről értesíti.
b) A Tagozat részére az MKIK - főtitkárán keresztül - megadja az igényelt szakmai segítséget és támogatást.
c) A kétoldalú tagozatok tevékenységének szükséges mértékű koordinálásáról az MKIK a Regionális együttműködési Kollégium útján gondoskodik.
d) A Tagozat elnöke a Tagozat tevékenységéről évente egyszer beszámol az MKIK elnökségének.

6. A Tagozat működésének pénzügyi feltételei
a) A Tagozatot a Gesztor Kamara működteti és e körben biztosítja az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
b) Az MKIK a Gesztor Kamarával évente kötött támogatási megállapodás alapján az éves költségvetésében e célra jóváhagyott keretösszeg terhére a Tagozat működtetéséhez vissza nem térítendő támogatást nyújt.
c) A Tagozati pártoló tagok a jelen ügyrend 3./b) pontjában meghatározott összegű szolgáltatási átalánydíjat, míg a Tagozat szolgáltatásait igénybevevő nem tagok a Gesztor Kamara által megállapított összegű eseti szolgáltatási díjat fizetnek a Gesztor Kamara részére.

III.A Tagozat megszűnése

A Tagozat megszűnik ha
· tagjainak száma tartósan - legalább hat hónapon keresztül - 10 alá csökken, vagy
· működtetését a Gesztor Kamara, vagy más kamara nem vállalja és
· az előző, vagy más ok miatt az MKIK elnöksége megszűnteti.

Záradék

A jelen ügyrendet a Magyar-Szlovák Tagozat 2002. január 21-én megtartott ülése elfogadta és hatályba léptette.