Üdvözöljük a

Nyilvántartásba történő felvétel

honlapján!

-

Nyilvántartásba történő felvétel

A gyakorlati képzést folytatni szándékozó gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vételi eljárása kérelem benyújtásával indul.

A kérelmet 
 • a gyakorlati képzést szervező szervezet székhelye vagy
 • a gyakorlati képzési célt szolgáló telephelye
szerinti illetékes területi kamarának kell benyújtani.
 
A területi kamara a nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek helyt ad, ha a kérelmező 
 • rendelkezik a gyakorlati képzés folytatására jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel és 
 • vállalja, hogy kötelezően alkalmazza az adott szakképesítésre kiadott szakképzési kerettantervet.
A nyilvántartásba vétel miatt induló ellenőrzés célja annak a megállapítása, hogy
 • a kérelmező megfelel-e jogszabályokban előírt feltételeknek,
 • alkalmas-e tanuló gyakorlati képzésének ellátására, a tanuló szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítésére,
 • tudja-e biztosítani a képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket az adott szakmában.
A kérelem beérkezése után a nyilvántartást vezető szerv (területi kamara) a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint egy ún. bevezető ellenőrzés keretében győződik meg feltételek meglétéről.
 
A bevezető ellenőrzés során az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:
 • az oktatott szakmák szakmai és vizsgakövetelménye (SZVK)
 • az oktatott szakmák központi programja
 • helyi/saját képzési program (csak 8 fő feletti képzés és tanműhely esetén)
 • foglalkozási napló
 • munkavédelmi napló
 • a gyakorlati oktató szakirányú szakképesítésének megszerzését igazoló bizonyítvány vagy mesterlevél
 • szakhatóság által kiadott működési engedély, illetve telephely engedély 
  (ha a tevékenység végzéséhez szükséges)
A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki
 • megfelelő szakirányú szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, 
 • rendelkezik kamarai gyakorlati oktatói vizsga letételét igazoló tanúsítvánnyal,
 • büntetlen előéletű, és
 • nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
A kamarai gyakorlati oktatói vizsga alól mentesül az a gyakorlati oktató, aki
 • azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, szakirányú mestervizsgával rendelkezik
 • az oktatott, állam által elismert
  • szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal, vagy
  • szakirányú szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel, valamint legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal

   rendelkezik

 • a Vendéglátóipar ágazatba tartozó szakképesítést olyan gyakorlati képzőhelyen oktatja, amely – a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által rendeletben meghatározott – vendéglátóipari egységben folytat gyakorlati képzést, vagy
 • a hatvanadik életévét betöltötte.
Új mestervizsga-követelmény rendeletben történő megjelenése esetén teljesítettnek kell tekinteni az  mestervizsga letételének követelményét, ha a gyakorlati oktató az új mestervizsga-követelmény rendeletben történő megjelenésének tárgyévét követő év szeptemberének első napjáig megkezdi a gazdasági kamara által szervezett mesterképzést, és az egyéb követelményeknek megfelel.
 
Az ellenőrzésben részt vevő szakértők (kamarai és iskola) helyszíni bejárás során ellenőrzik a törvényi feltételeket. A gyakorlati oktatónak büntetlen előéletéről erkölcsi bizonyítványt kell bemutatnia. A tárgyi eszközök (gépek, berendezések, szerszámok) vizsgálata az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott eszköz- és felszerelési jegyzék szerint történik. 
 
Amennyiben a gazdálkodó szervezet a gyakorlati képzés feltételeinek megfelel, arról kamarai határozatot kap.
  
Bevezető ellenőrzés, tanácsadás kérhető: 32/520-867