Üdvözöljük a

Elektronikus perkapu

honlapján!

-

Elektronikus perkapu

2016. május 6.

I.

 

KÖTELEZŐ ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS A BÍRÓSÁGOKKAL, PERKAPU

 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal. E jogalanyok a hatályos szabályozás szerint a keresetlevelet elektronikus úton, általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével kötelesek benyújtani. A jelzett időpont előtt az elektronikus kapcsolattartást az érintettek önként választhatják.

 

A Pp. szerint gazdálkodó szervezet a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Folyamatban van az elektronikus kapcsolattartást elősegítő új szolgáltatás, a perkapu kidolgozása és a bevezetésével összefüggő jogszabály-módosítás. A Pp. módosításáról rendelkező törvényjavaslat a T/10308. számon került benyújtásra, megtekinthető a www.parlament.hu honlapon. Rövidesen közigazgatási és társadalmi egyeztetésre kerül a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló előterjesztés, amely a szolgáltatás részletes szabályozását tartalmazza.

A perkapuval kapcsolatban a nisz.hu/eperkapu felületen érhetők el részletes információk. A felmerülő kérdéseket az eperkapu@nisz.hu címre lehet megküldeni.

 

 

II.

 

KERESETLEVÉL ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA KÖZIGAZGATÁSI ÉS BIRTOKVÉDELMI PEREKBEN

 

A közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára szintén kötelező az elektronikus kapcsolattartás 2016. július 1-től. Ezekben a perekben a keresetlevelet elektronikus úton az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani.

Az elsőfokú közigazgatási szerv a keresetlevelet az ügy irataival együtt öt napon belül felterjeszti a másodfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez, amely azokat - a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt - tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz. Ha a keresetlevél a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet és az ügy iratait az első fokon eljáró közigazgatási szerv három napon belül terjeszti fel a másodfokon eljáró közigazgatási szervnek, amely azt nyolc napon belül továbbítja a bírósághoz (Pp. 330. § (2) bek.).

 

Ha a keresetet az első fokon eljáró közigazgatási szerv ellen kell megindítani, a 330. § (2) bekezdés alkalmazása során rá a másodfokú szervre vonatkozó rendelkezések irányadók.

Az elsőfokú közigazgatási szerv a keresetlevelet és mellékleteit hivatali kapun továbbítja a másodfokú közigazgatási szerv részére.

Az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szerv, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyző a hatályos szabályok értelmében köteles gondoskodni a felülvizsgálni kért határozat alapjául szolgáló ügy iratainak digitalizálásáról, akkor is, ha a keresetlevél papír alapon kerül előterjesztésre.

A kötelező vagy kizárólagos elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben, illetve a 2016. július 1. napján és az azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben kell alkalmazni.

 

A közigazgatási és birtokvédelmi perekben az ÁNYK űrlapok egységesítése érdekében az IM-mel és az OBH-val történt egyeztetés alapján a következő eljárás került elfogadásra:

 

Minden érintett szervezet saját űrlapot készít, melyen megtörténhet nála a keresetlevél benyújtása az alábbiak szerint:

 

 1. Az OBH által adott elektronikus nyomtatvány (közigazgatási perekben a K01, birtokvédelmi perekben a P26 jelzésű) szolgál mintaként a közigazgatási szervek és a jegyzők számára a saját határozataikkal szembeni keresetlevél benyújtására kialakítandó ÁNYK űrlapjuk elkészítéséhez;
 2. Ezt az adattartalmat a közigazgatási szerv, illetve a jegyző kiegészíti a Pp. által (330. § (1) bek., illetve 341/F. § (1) bek.) előírt speciális tartalmi elemekkel;
 3. Az űrlapot közzéteszi honlapján és célszerű, hogy az OBH honlapján is legyen megjelenítve az elérhetősége;
 4. Az OBH mintaként szolgáló elektronikus űrlapjának verzió-váltása esetén a közigazgatási szerv, illetve a jegyző gondoskodik az új verzióval egyező tartalmú saját ÁNYK űrlap elkészítéséről és közzétételéről;
 5. A minta-űrlapot és a közigazgatási szervek, jegyzők feladataival kapcsolatos tájékoztatót központilag közzé kell tenni (OBH honlapján, az Önkormányzati Értesítőben), a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért felelős államtitkárának megkeresésével gondoskodni kell a kormányhivatalok tájékoztatásáról.

 

Hivatali kapuval rendelkező szervezetek az ÁNYK űrlap elkészítése érdekében ingyenesen igényelhetik az ÁNYT tervező szoftver rendelkezésükre bocsátását. Az ÁNYT-t a HKP csatlakozási kérdőíven lehet igényelni, az ezzel kapcsolatos tudnivalók a következő webhelyen érhetők el: https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/csatlakozaskr.

 

Az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőnél az ÁNYK űrlapot alapvetően a minta-űrlapok szerinti tartalommal kell elkészíteni, az alábbi eltérésekkel:

 

 1. A K01 űrlap címét célszerű megváltoztatni a következőre: „Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához”;
 2. A két űrlap 1.1. pontjában „Benyújtó” szerv, közigazgatási szerv neve helyett „Címzett” szerv neve szerepeljen, és az adott közigazgatási szerv, jegyző neve legyen feltüntetve.

Kötelezően kitöltendő adatok:

 

K01

 • 1.1. Benyújtó közigazgatási/egyéb szerv neve
 • 1.2. Bíróság kiválasztása
 • 1.3. Felülvizsgálni kért határozat száma
 • 2.1. A fél minősége
 • 2.2. A fél neve
 • 2.3. "Cég" választása esetén a Cégforma
 • 2.4. A fél címe
 • 3.1.1. Keresetlevélben megnevezett alperes megnevezése
 • Keltezés

A keresetlevél ÁNYK mintájának kialakításakor a Pp. 121. § és 330. § (1) bekezdésében foglaltakra kell mindenképp figyelemmel lenni.

 

P26

 • 1.1. Benyújtó szerv neve
 • 2.1. Bíróság kiválasztása
 • 2.4. Pertárgyérték
 • 2.4.1. Lerótt illeték
 • 2.5. Felülvizsgálni kért határozat száma
 • 3.1. A fél minősége
 • 3.2. A fél neve
 • 3.3. "Cég" választása esetén a Cégforma
 • 3.4. A fél címe
 • 4.1. A fél minősége
 • 4.2. A fél neve
 • 4.3. "Cég" választása esetén a Cégforma
 • 4.4. A fél címe
 • Keltezés

A keresetlevél ÁNYK mintájának kialakításakor a Pp. 121. § és 341/F. § (1) bekezdésében foglaltakra kell mindenképp figyelemmel lenni.

 

A birtokvédelmi perek esetében az elektronikus illetékfizetés lehetőségét célszerű (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései értelmében 2018. január 1-től kötelező) biztosítani.