Üdvözöljük a

Békéltető Testület

honlapján!

-

Békéltető Testület

2005. január 28.

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 

Az 1998. március 1-én hatályba lépő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelem területén jelentős eszközöket adott a kamarák kezébe, amikor a területi gazdasági kamarák mellett működő békéltető testület létrehozását írta elő. A Nógrád Megyei Békéltető Testület 2000. április elsején kezdte meg működését.

 

A területi gazdasági kamarák mellett működő független testület célja a fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügy bíróságon kívüli, egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.

 

A testület hatásköre nem terjed ki azokra a fogyasztói jogvitákra, amelyekre a jogszabály egy másik szervet, szervezetet, hatóságot ruház fel eljárási jogosultsággal.

A békéltető testület illetékessége a gazdasági kamarák illetékességi területéhez igazodik.

Hogyan épül fel a békéltető testület?

A békéltető testület elnökből és tagokból áll (továbbiakban együtt: békéltető testület). A Nógrád Megyei Békéltető Testület létszáma 6 fő, elnöke Dr. Pongó Erik. A békéltető testület megbízatása 3 évre szól, tagjai újraválaszthatók.

 

Hogyan indulhat az eljárás?

Az eljárás megindítása ingyenes a fogyasztó – kizárólag fogyasztónak minősülő személy – kérelmére indul és feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a panaszos ügy rendezését.

 

A kérelmet a békéltető testület elnökének írásban kell benyújtani (letölthető nyomtatvány), amelynek tartalmaznia kell:

fogyasztó nevét, lakóhelyét, vagy tartózkodási helyét,

  • a panasszal érintett vállalkozás/vállalkozások nevét, székhelyét, vagy érintett telephelyét,
    a panasz rövid, érthető és olvasható leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
    a panaszügy előzetes rendezési kísérletét tanúsító dokumentumokat,
  • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testületi eljárást nem kezdeményezett, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
    a tanács döntésére irányuló indítványt,
  • a fogyasztó aláírását,
  • ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

Amennyiben a kérelem nem felel meg fentiekben foglaltaknak, a testület elnöke - a hiány megjelölésével – pótlásra hívja fel a kérelmezőt.

 

A fogyasztó kérelmét az eljárás során bármikor visszavonhatja. Ennek tényét szintén írásban kell benyújtani, a panaszos nevének, címének feltűntetésével, illetve a megszüntetés okának rövid indoklásával.

 

Az eljárás menete

 

Az eljárás indításának időpontja a hiánytalan kérelem benyújtása. Nyolc napon belül az elnök megvizsgálja az ügy testületi hatáskörét és illetékességét. A testület hatáskörének vagy illetékességének hiánya esetén az ügyet – a kérelmező egyidejű értesítésével – az eljárásra jogosult szervezethez továbbítja.

 

Az eljárás indításától számított hatvan napon belül meghallgatási időpontot tűz ki, melyről írásban értesíti mindkét felet. Ezen értesítéssel együtt megküldi a kérelem másolatát, valamint felszólítja a bepanaszoltat, hogy tájékoztasson a panasz jogosságáról – ellenkező esetben a tanács a rendelkezésre álló adatok alapján határoz – csatolja az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint nyilatkozzon a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását (eseti alávetés) illetően. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, melynek keretében köteles – megfelelő tartalommal és határidőre – válasziratot benyújtani, a meghallgatáson az egyezség létrehozására feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes testület szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. Fentiek megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság általi bírság kiszabására kerül sor.

 

A békéltető testület elnöke, a fogyasztói jogvita bonyolultsága alapján az eljárást lefolytathatja:

- személyesen háromtagú tanácsban.

- személyesen egyszemélyben eljárva, illetve

- írásban,

 

Az eljárásban bármely fél kérheti a háromtagú tanácsban történő eljárást.

 

Az eljárás során a tanács tagjai függetlenek és pártatlanok, a feleket egyenlő elbánásban részesítik és minden esetben megkísérlik az egyezség létrehozatalát.

 

A tanács határozata akkor ajánlás, ha a kérelem megalapozott, azonban a panasszal érintett vállalkozás az eljárás kezdetén úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem fogadja el, illetve egyáltalán nem nyilatkozott. Kötelezés, ha a kérelem megalapozott és az érintett vállalkozás az eljárás kezdetekor vagy nyilatkozatában a határozat kihirdetésekor a testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte. A tanács megszűntető határozatot hoz, ha a panaszos kérelmét visszavonja, ha a fogyasztó és a bepanaszolt megállapodik az eljárás megszűntetésében, ha az eljárás folytatása lehetetlen, vagy a tanács megítélése alapján az eljárás folytatására nincs szükség.

 

A tanács az eljárást annak megindulását követő kilencven napon belül befejezi, indokolt esetben azonban ez a határidő meghosszabbítható.

 

A tanács határozatát mindkét félnek – és a fogyasztóvédelmi felügyelőségnek - írásban megküldi. A tanács határozata nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse. A tanács határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül azonban a határozat érvénytelenítése iránt keresetet lehet indítani a Balassagyarmati Törvényszéknél. Érvénytelenítési per az esetben indítható, ha a tanács összetétele, eljárása nem felelt meg a törvényi rendelkezéseknek, vagy a testületnek nem volt hatásköre az eljáráshoz, illetve a kérelem meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye.

 

Ha a vállalkozás nem tesz eleget a tanács ajánlásának a békéltető testület – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – jogosult a panaszt nyilvánosságra hozni.

 

Szerencsére elég gyakori, amikor az eljárás azért kerül megszüntetésre, mivel az ügy a kérelmező számára megfelelően rendeződött.

 


Elérhetőségünk:
Nógrád Megyei Békéltető Testület
3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.
tel: 32/520-860, fax: 32/520-862
e-mail: nkik@nkik.hu

honlap: www.bekeltetes-nograd.hu

 

A 2019. december 30-i választás alapján a Nógrád Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület tagjai

 

 

Név

Képzettség

Szakterület

1

Dr. Pongó Erik (Békéltető Testület elnöke)

jogász

jogi kérdések, fogyasztóvédelem

2

Schön Jakub

mezőgazdasági gépészmérnök (autógépész szakirány)

gépjármű javítás, karbantartás, közlekedés

3

Sulcz Zoltán

villamos üzemmérnök (erősáramú kar, villamosgépek és készülékek szak)

villanyszerelés, háztartási gép javítás

4

Szőke Ferenc

üzemmérnök (bőrfeldolgozóipari szak), közgazdasági szakokleveles mérnök (vállalkozási szakirány)

bőripari termékek

5

Tari Ottó

műszaki (kertész) szakoktató, európai uniós agrárszakértő

oktatás, fogyasztóvédelem

6

Timmerné Demcsik Ágnes

műszaki tanár és üzemmérnök, közgazdasági szakokleveles mérnök, főiskolai szakközgazdász Európai Unió szakon, közbeszerzési referens

építőipar, közbeszerzés, pénzügy

 

Csatolt állományok: