Üdvözöljük a

Származási bizonyítvány, kereskedelmi számla, egyéb okmány hitelesítése

honlapján!

-

Származási bizonyítvány, kereskedelmi számla, egyéb okmány hitelesítése

2016. január 18.

TÁJÉKOZTATÓ

 a származási bizonyítványok kiállításához

 

Felhasználás

Az általános származási bizonyítványok:

- harmadik országban történő vámkezeléshez (legnagyobb kedvezmény elve alapján),

- nem tarifális intézkedések (antidömping intézkedések, védőintézkedések, mennyiségi korlátozások, külkereskedelmi statisztikák) céljából,

- különböző pályázatok és exporthitel finanszírozás, exporthitel biztosítás céljára

használhatók fel.

 

Kibocsátási jogosultság

Magyarországon, export forgalomban, az általános származási bizonyítványok kibocsátását a gazdasági kamarák végzik:

- a közös agrárpolitika (KAP) hatálya alá tartozó termékek esetében az agrárgazdasági kamarák,

- minden egyéb (nem a KAP hatálya alá tartozó) termék vonatkozásában a kereskedelmi és iparkamarák állítanak ki származási bizonyítványt.

 

Származási szabályok

Az általános származási bizonyítványok az áruk nem preferenciális származását igazolják.

 

Az áru származási helyének meghatározásakor alapvetően az alábbi szabályok alkalmazandók:

1. Teljes egészében előállított termékek: azon árukat, melyeket egyetlen egy országban állítottak elő, termeltek, úgy kell tekinteni, hogy teljes egészében abból az országból származnak. Ide tartoznak az ebben az országban betakarított növények, az itt született és nevelt élő állatok, ezen állatokból származó termékek, vadászatból, halászatból származó termékek stb.

2. Lényeges megmunkálás elve: azok az áruk, amelyeknek előállításában egynél több ország vett részt, úgy tekintendők, hogy abból az országból származnak, ahol az utolsó, lényeges, gazdaságilag indokolt megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül, az ehhez felszerelt vállalkozás telephelyén, ha ott új termék előállítása vagy a gyártás fontos szakasza történt.

3. Minimális műveletek: vannak olyan megmunkálások, feldolgozások, amelyek önmagukban vagy egymással kombinálva nem, vagy csak kis mértékben járulnak hozzá az áru tulajdonságaihoz. Ezek a műveletek nem tekinthetők lényeges megmunkálásnak. Ilyenek például az egyszerű csomagolás, átcsomagolás, válogatás, osztályozás, készletek kialakítása, mosás, címkézés, az adott termék összetevőinek összerakása, stb.

4. Speciális esetek: pótalkatrészek, csomagolóanyagok, több részletben szállított áruk

 

Amennyiben a származás meghatározása a fenti szabályok figyelembevételével nem lehetséges, a legnagyobb hányad elvét kell alkalmazni: az áru abból az országból származik, amelyből az anyagok érték szerint meghatározott legnagyobb hányada származik.

 

Az európai uniós, köztük a magyarországi kereskedelmi és iparkamarák, egységesen, az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) által kidolgozott Útmutatóban szereplő, fenti származási szabályokat alkalmazzák. Az Útmutató a Kiotói Egyezmény és az Uniós Vámkódex szabályain alapul.

 

A rendeltetési ország hatóságai jogosultak az áru származását a rendeltetési országban érvényes szabályok alapján ellenőrizni.

 

Kibocsátás

A származási bizonyítvány szükségességét a rendeltetési ország határozza meg.

 

Az európai uniós, köztük a magyarországi kereskedelmi és iparkamarák, egységesen, az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) által kidolgozott Útmutató szerint végzik a bizonyítványok kibocsátását. Az Útmutató igazolási szabályai a Kiotói Egyezményen és az európai kamarák bevált gyakorlatán alapulnak.

 

A származási bizonyítvány formanyomtatvány értékesítését és a kérelmező által kitöltött bizonyítvány hitelesítését a területi kereskedelmi és iparkamarák végzik.

A származási bizonyítvány hitelesítéséhez benyújtandó dokumentumok:

- export számla

- kérelem és nyilatkozat a származási bizonyítvány kibocsátásáról

- aláírási címpéldány, meghatalmazás

- a származást alátámasztó dokumentum (gyártói nyilatkozat, beszállítói nyilatkozat, másik hiteles származási bizonyítvány, egyéb a származást megerősítő dokumentum, stb.)

A származást alátámasztó dokumentum nélkül a származási bizonyítvány nem bocsátható ki.

 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A származási bizonyítvány kibocsátásával kapcsolatos további kérdések esetén (pl. kitöltés, díjak) a területi kamarák okmányhitelesítési munkatársai készséggel állnak az Ön rendelkezésére a területi kamarai elérhetőségeken.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 

1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról 10. §., 952/2013/EU rendelet (Uniós Vámkódex) 59-61. cikk, 2446/2015/EU rendelet 31-36. cikk, 2016. évi XIII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról 124. §., 11/2016 (IV.29.) NGM rendelet az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól 12. §., 85/1998. (V. 6.) kormányrendelet, a 435/2012. (XII. 29.) kormányrendelet, 312/2001. (XII. 28.) kormányrendelet, Eurochambres útmutató az EU-ból történő export esetén alkalmazandó nem preferenciális származási és igazolási szabályokhoz (2016), 1982. évi 11. törvényerejű rendelet a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról (Kiotói Egyezmény), felülvizsgált Kiotói Egyezmény 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS - Származási bizonyítványok kiadásának rendjéről (EXIM = Magyar Export-Import Bank Zrt. és Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. részére

 

 

Benyújtandó okmány minták


Származási bizonyítvány hitelesítéséhez szükséges okmányok:

 

1. Kérelem
2. Kereskedelmi számla (másolat)
3. Származást igazoló okmányok

  • Magyar gyártó esetén  -  gyártói nyilatkozat
  • Unió területén lévő gyártó esetén  -  beszállítói nyilatkozat
  • Unión kívüli származás esetén  -  harmadik országban kiállított származási bizonyítvány, leigazolt EUR1,EUR-MED. stb.

4. Aláírási címpéldány (első alkalommal leadandó)
5. Meghatalmazás (ha a benyújtott okmányt nem a cégképviseletére jogosult írta alá)


Kitöltési útmutató

 

Kitöltés nyelve: az Európai Unió bármely hivatalos nyelve, vagy bármely más nyelv; a kibocsátónak meg kell győződnie arról, hogy a bizonyítványban leírtakat megértette, szükség esetén a bizonyítványról magyar nyelvű fordítás kérhető

 

Kitöltés módja: gépírással

A származási garnitúra 3 példányból áll:

 

Eredeti/Original – az importőr ország / a származási bizonyítványt előíró számára

 

Másolat/Copy – az exportőr példánya, szükség esetén több példányban is kiállítható

 

Kérelem – a kibocsátó területi kamara példánya

A származási garnitúra mindhárom példányát az 1-7 rovatokban azonos módon, az export számla adataival összhangban, az alábbiak szerint kell kitölteni:

 

 

1. rovat

Exportőr, feladó neve és címe

- amennyiben nem az export számla szerinti exportőr kerül az 1. rovatba, hanem az exportőr képviselője, a beszállítója, a megbízottja, stb., az alábbi hivatkozás használható:

 

…. (képviselő, meghatalmazott) on behalf of … (a számlán feltüntetett exportőr)

- a származási bizonyítvány hitelesítését minden esetben belföldi személy kérelmezheti, a külföldi személy, mint exportőr meghatalmazása alapján

 

2. rovat

Címzett neve, címe, rendeltetési ország kötelező

- ha a címzett nem a számlán feltüntetett cím, az alábbi hivatkozás használható:

 

To the order of ….. (a számla szerinti külföldi vevő), for despatch to ….. (a külföldi átvevő neve, címe)

- a pályázatokhoz, az exporthitel finanszírozáshoz kiállított bizonyítványok esetében ebben a rovatban a pályázat kiíróját, esetleg a pályázat számát, a bank nevét kell feltüntetni

 

3. rovat

Származási ország

- a származási bizonyítványon a származási ország egyértelmű meghatározása a legfontosabb; a származási ország megnevezésénél kerülni kell a rövidítések használatát

- több országból származó szállítmány esetén minden származási országot meg kell nevezni

- helyhiány esetén a származási ország feltüntethető a 6. rovatban is, minden tétel mellett, a következő hivatkozással a 3. rovatban: as shown in Box 6

 

(lásd még: 8. fejezet)

4. rovat

Szállítás módja, szállítóeszköz

 

5. rovat

Megjegyzések

Például:

- hivatkozás a pótalkatrészekre => essential spare parts/machinery’s standard equipment to certificate No. …… issued on ……

- hivatkozás a visszamenőleges hatállyal történő kiadásra => issued retrospectively; date of export: ……

- hivatkozás a pótlólagos kiadásra => This certificate cancels and replaces certificate No. …… issued on ……

- hivatkozás arra, ha az export előtt a finanszírozási szerződéshez készült a bizonyítvány => exportcélú előzetes igazolás

2016. május 05. 7/32

- egyéb az adott ügyletre vonatkozó, fontos pótbejegyzés (importengedély száma, akkreditív száma, stb.)

 

6. rovat

Tételszám, csomagok száma, fajtája, jelölése, árumegnevezés

- minden árufajtát külön tételszámmal kell jelölni

- szokványos, kereskedelmi árumegnevezés alkalmazandó (nem használható csak a márkanév, gyűjtőnév, általános megnevezés)

- helyhiány esetén: az exportőr által aláírt számla, rakomány-jegyzék, vagy árulista csatolandó a származási bizonyítványhoz, illetve a 6. rovatban hivatkozni szükséges erre a csatolmányra, annak számára, azonosítójára, a következő szöveggel:

 

According to the attached invoice / packing list number …. dated ….

Csatolmány esetén hitelesítendő a csatolmány is, valamint a csatolmányon is szükséges hivatkozás a származási bizonyítványra. Amennyiben az árufelsorolást a csatolmány tartalmazza, a bizonyítvány a csatolmány nélkül nem érvényes.

- az üresen maradt részt át kell húzni (az utolsó bejegyzést egy vízszintes vonallal kell aláhúzni, a fennmaradó üres részt pedig ferde vonallal kell áthúzni). A rovatba új sorok ezt követően már nem vihetők fel

 

7. rovat

Mennyiség

- mennyiségi egység megjelölése

- metrikus rendszer

- súly esetén a bruttó és nettó súly egyértelmű megjelölése, mindkettő használata esetén ezek egyértelmű megkülönböztetése

 

8. rovat

EREDETI/ORIGINAL és MÁSOLAT/COPY példányok

Az ellenőrzést követően a kamara tölti ki! (a kiállítás helye, ideje, a kiállító szervezet neve, bélyegzője és aláírása)

KÉRELEM példány

- nyilatkozni kell arról, hogy az árut a kérelmező egy Magyarország területén lévő saját üzemében, vagy egy másik üzemben gyártották

- a kérelmező neve nyomtatott betűkkel, a kiállítás helye és dátuma, továbbá cégszerű aláírás szükséges

 

9. rovat

KÉRELEM példány

Akkor kell kitölteni, ha a származási bizonyítvány hitelesítését kérelmező nem azonos az exportőrrel.

KÉRELEM példány hátoldala

A kérelem hátoldalán kell feltüntetni, ha a nem preferenciális származás az Eurochambres útmutató alapelvétől eltérő szabály szerint került megállapításra, azaz pl. a rendeltetési ország szabályai szerint, a 2015/2446/EU rendelet 32. cikk és a 22-01 melléklet szerint (hivatkozás az alkalmazott listás szabályra, az árucsoportra, stb.).

Ha a Kérelem példány hátoldalára megjegyzés kerül, azt is alá kell írnia a kérelmezőnek.

Részletes kitöltési útmutató található a Kérelem példány hátoldalán.

A származási bizonyítvány minden rovatánál törekedni kell az egyértelmű, világos, rövid, pozitív megfogalmazásra. A származási bizonyítványt a hozzá tartozó export számlával és a származás alátámasztására benyújtandó, egyéb dokumentumokkal összhangban kell kitölteni. 2016. május 05. 8/32

 

A származási bizonyítvány hitelesítését a kibocsátó kamara megtagadja

- ha a származási bizonyítvány hiányosan, hibásan került kitöltésre (a hiányzó adatokat pótolni kell) (a hibák javításáról lásd a 13. fejezetet)

- ha a származási bizonyítvány nem az export számla és az egyéb származást alátámasztó dokumentumok szerint került kitöltésre

- ha a származási bizonyítvány negatív megkülönböztető szöveget tartalmaz (pl. politikai bojkott nyilatkozatot) (a negatív nyilatkozatok helyett semleges vagy pozitív kijelentések használandók)

- ha a származási bizonyítványra nem odatartozó jelölések, rajzok kerültek (javítás vagy új nyomtatás szükséges)

- ha a származási bizonyítvány nem olvashatóan került kitöltésre (pl. szellemképes, túl világos nyomtatás, nehezen olvasható betűtípus) (új nyomtatás szükséges)

- ha a származási kérelemhez nem mellékelték a származást alátámasztó dokumentációt (lsd. 9. fejezet)

- ha a származási dokumentáció nem megfelelő (nem igazolja a származást, nem azonosítható az áru, hiányosan vagy helytelenül került kitöltésre, stb.) (lsd. 9. fejezet)

- stb.

 

 

(Eurochambres útmutató B/1.a)-c) pont, I-II. melléklet; Okmányhitelesítési Szabályzat)

Származási ország feltüntetése a származási bizonyítványon

A származási bizonyítványon az alábbi származás jelölhető meg: Európai Unió, Európai Unió/tagállam, az Európai Unió konkrét tagállama, harmadik ország.

Európai uniós származás esetén a származási bizonyítványon az alábbi megnevezések tüntethetők fel:

- European Union

- European Union/tagország

- csak az adott konkrét EU tagállam is feltüntethető, az export szükségessége szerint (pl. Szaúd-Arábia, Mexikó, USA célországok megkövetelik a származási ország konkrét megnevezését)

 

Harmadik országbeli származás esetén az adott harmadik ország nevét kell beírni.

(Eurochambres útmutató B/1. pont)

A származási bizonyítvány kérelemhez benyújtandó dokumentumok

A kitöltött, cégszerűen aláírt származási bizonyítványhoz a kamara számára mellékelendő dokumentumok:

1. export számla (exportcélú előzetes származási bizonyítvány esetén nem kötelező)

2. cégszerűen aláírt nyilatkozat (kérelem) a származási szabályok és a származási bizonyítvány kiállítására vonatkozó szabályok tudomásul vételéről, a származási bizonyítvány felhasználásának a céljáról, a rendelkezésre bocsátott információ, adatok valódiságáról (minta a 3. számú melléklet szerint)

3. érvényes aláírási címpéldány

4. érvényes meghatalmazás (ha a benyújtott dokumentumokat nem a cégképviseletre jogosult írta alá)

5. a származást alátámasztó dokumentumok:

 

Európai uniós származás esetén:

- más tagállamban hitelesített származási bizonyítvány, vagy

- érvényes számlanyilatkozat, amelyből egyértelműen kiderül a származási ország és az áru is beazonosítható, vagy

2016. május 05. 9/32

 

 

- vámhatóság által leigazolt EUR1 szállítási bizonyítvány (kivéve, ha a közösségi származást kumuláció útján nyerte el az áru), vagy

- beszállítói nyilatkozat, szabályosan kitöltve, cégszerűen aláírva (az 5. számú mellékletben található minta szerint), vagy

- megfelelő tartalmú gyártói nyilatkozat, cégszerűen aláírva (minta a 4. számú melléklet szerint), és/vagy

- szükség szerint gyártói kalkuláció

 

NEM európai uniós származás esetén:

- hitelesített származási bizonyítvány, amelyből beazonosítható az áru, amely exportra kerül (általános származási bizonyítvány, FORM-A származási bizonyítvány), vagy

- vámhatóság által leigazolt EUR1, EUR-MED szállítási bizonyítvány (kivéve, ha a származást kumuláció útján nyerte el az áru)

- hiteles vámokmány, amelyből egyértelműen kiderül a származási ország és az áru beazonosítható

 

A felsoroltakon kívül a származás alátámasztására egyéb dokumentumok is benyújthatók, amelyek elfogadásáról a származási bizonyítványt hitelesítő kamara dönt.

A származás alátámasztására benyújtott dokumentációnak tartalmaznia kell információt az áru származására vonatkozóan, és a dokumentációnak az adott árura kell vonatkoznia.

Az áru származását a fentiekben felsorolt dokumentumok valamelyikével mindig igazolni kell.

A származási bizonyítványt kérelmező vállalja, hogy ha a kibocsátó kamarának kétsége merülne fel az áru származását illetően, vagy a kamara számára a benyújtott okmányok nem elegendőek, úgy további bizonyítékokat szolgáltat a származási bizonyítvány kibocsátásához, szükség esetén engedélyezi a kamara számára, hogy betekinthessen a cég könyvelésébe.

Továbbá a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a benyújtott dokumentumokon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

 

Származási bizonyítvány kibocsátása visszamenőleges hatállyal

A származási bizonyítvány visszamenőleges hatállyal, indokolt esetben, legfeljebb 60 nappal a szállítás megkezdése után adható ki, az exportőr kérésére.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- nyilatkozatot arról, hogy a szállítmányra korábban nem állítottak ki származási bizonyítványt (egyidejűleg, ugyanarról a szállítmányról csak egy származási bizonyítvány lehet forgalomban)

- az utólag történő kiállítás indoklását

- a nyilatkozathoz csatolandó az export igazolása (pl. kiviteli EV másolata, az EU-ból történő kilépést igazoló fuvarlevél, stb.).

 

A kérelmet eredetiben kell benyújtani és cégszerűen kell aláírni.

A származási bizonyítvány visszamenőleges hatállyal történő kiállításához a szokásos egyéb dokumentumok mellékelendők (lásd: 9. fejezet)

A származási bizonyítvány utólagos kiállítása esetén a bizonyítvány 5. rovatában a következő hivatkozás alkalmazandó: issued retrospectively; date of export: ……

11. Származási bizonyítvány pótlása

Az elveszett származási bizonyítvány pótlása indokolt esetben, az ügyfél írásos kérelmére lehetséges, amely kérelem tartalmazza: 2016. május 05. 10/32

 

- az eredeti (ptlandó) bizonyítvány adatait (szám, kiállítás dátuma, címzett, áru, mennyiség, stb.)

- a kérelem indoklását.

 

A kérelmet eredetiben kell benyújtani és cégszerűen kell aláírni.

A kérelem alapján a kibocsátó a nyilvántartásában kikeresi az eredeti bizonyítvány kamarai példányát, és az adatok egyeztetését követően a bizonyítvány pótolható.

A pótlólagosan kiállított bizonyítványon szereplő adatoknak mindenben meg kell egyezniük az eredeti bizonyítvány adataival. A pótbizonyítvány dátuma az aktuális kiadási dátum.

Mivel egyidejűleg, ugyanarról a szállítmányról csak egy származási bizonyítvány lehet forgalomban, a származási bizonyítvány pótlása esetén a bizonyítvány 5. rovatában az alábbi hivatkozás alkalmazandó:

Jelen pótbizonyítvány törli és helyettesíti a …. számú bizonyítványt, amely ….. (kibocsátás dátuma) került kibocsátásra. / This Replacement Certificate cancels and replaces Certificate number ….. issued on ….. .

 

Másolati példány igénylése

A származási bizonyítványról a bizonyítvány kiállításakor és utólag is igényelhetők másolati példányok.

A származási bizonyítvány kiállítását követően a másolati példány kiadása az ügyfél írásos kérelmére lehetséges, amely kérelem tartalmazza:

- az eredeti bizonyítvány adatait (szám, kiállítás dátuma, címzett, áru, mennyiség, stb.) (az azonosításhoz).

 

A kérelmet eredetiben kell benyújtani és cégszerűen kell aláírni.

A kérelem alapján a kibocsátó a nyilvántartásában kikeresi az eredeti bizonyítvány kamarai példányát, és az adatok egyeztetését követően a másolat hitelesíthető.

A másolati példányon szereplő adatoknak mindenben meg kell egyezniük az eredeti bizonyítvány adataival (a bizonyítvány száma is ugyanaz). A másolat dátuma az eredeti bizonyítvány dátuma.

 

Javítás a származási bizonyítványban

A hitelesítést megelőzően, az egyszerű hibák (pl. gépelési hiba) javítása:

kitöltő: a hibás bejegyzés áthúzása és a helyes adat beírása (radírozás, satírozás, javítófesték használata nem elfogadható), a javítás aláírása

kibocsátó: a javítás leigazolása (javítás bélyegzővel és aláírással) (alteration approved)

A hitelesítést megelőzően a nagyobb hibák (lényeges pontokban ejtett hibák, pl. a származási ország téves megnevezése, téves árumegnevezés, címzett elírása, hibás súly) esetén új bizonyítvány kiállítása szükséges.

Amennyiben a hibát a hitelesítést követően fedezik fel, a bizonyítványt be kell vonni és új bizonyítvány kiállítása szükséges.

Mivel egyidejűleg, ugyanarról a szállítmányról csak egy származási bizonyítvány lehet forgalomban, a hitelesítést követő adatmódosítás esetén a kamara kizárólag az eredeti származási bizonyítvány összes példányának a bevonásával adhat ki új származási bizonyítványt.

Az új származási bizonyítvány kiadása az ügyfél írásos kérelmére lehetséges, amely kérelem tartalmazza:

- az eredeti bizonyítvány adatait (szám, kiállítás dátuma, címzett, áru, mennyiség, stb.) (az azonosításhoz)

- a kérelem, módosítás indoklását.

 

 

 

F O N T O S !

 

A származási bizonyítvány hitelesítését a kibocsátó kamara megtagadja:

  • ha a bizonyítvány hiányosan, hibásan került kitöltésre
  • ha a bizonyítvány nem az export számla és egyéb dokumentumok szerint került kitöltésre
  • ha a bizonyítvány negatív megkülönböztető szöveget tartalmaz (pl. politikai bojkott nyilatkozat)
  • ha a bizonyítványra nem odatartozó jelölések, rajzok kerültek
  • ha a bizonyítvány nem olvasható, világos,szellemképes a nyomtatás stb.

 

Kereskedelmi számla hitelesítése:

A fogadó ország előírásainak megfelelő példányszámot tekintjük 1 garnitúrának.
(irányadó:  K und M. - a német Kamara kiadványa)
Az ezen felüli példányokért külön díjat számítunk fel. A hitelesítéshez szükség van egy plusz másolatra, amely a Kamaránál marad.

 

Egyéb okmányok hitelesítése:

 

Ezek lehetnek például: fuvarlevelek, minőségi bizonyítványok,  SGS igazolások, növény és állategészségügyi okmányok, hajóstársasági igazolások, meghatalmazások, kereskedelmi levelek, stb.
Itt is minden hitelesítendő okmányból másolatot kérünk.

 

A tájékoztatás nem teljeskörű!